Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door DKG Keukens B.V.

Contactgegevens

U kunt ons bereiken via onderstaande adresgegevens:
DKG Keukens B.V.
Drebbelstraat 7
NL-4622 RC BERGEN OP ZOOM
Postbus 140
NL-4600 AC BERGEN OP ZOOM
Tel. +31 0164-256280
contact@dkgkeukens.nl
http://dkgkeukens.nl
KvK 20049277

Verwerking van persoonsgegevens door DKG Keukens B.V.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier.

DKG Keukens B.V. staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verwerkt.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement kunt u vinden op onze website: http://dkgkeukens.nl/privacy-statement/

Welke gegevens verwerken we van u?

DKG Keukens B.V. verwerkt de navolgende – gewone- persoonsgegevens van u:

 • Voorletters, tussenvoegsel en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het laden van foto’s, worden ook door ons verwerkt.

DKG Keukens B.V. zal alleen de persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Indien u danwel derden bepaalde gegevens over u niet aan ons verstrekt, kan dat tot gevolg hebben dat het onmogelijk wordt om de overeenkomst, de dienstverlening, uit te voeren.

Indien u gegevens van derden aan ons verstrekt, dan gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun persoonsgegevens door DKG Keukens B.V. en u naar dit privacy statement verwijst.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door DKG Keukens B.V. verwerkt voor de volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor deze doelen gebruikt en bewaard.

1. Het verbeteren van de website en dienstverlening van DKG Keukens B.V.
Dit doen we op twee manieren direct (bijv. de gegevens die u aan ons versterkt via onze website) en indirect (via cookie technologie). Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Bij het bezoeken van onze website verwerken wij (na goedkeuring van de cookies) gegevens. Zo wordt uw bezoek anoniem geregistreerd om klikgedrag op onze website bij te houden om onze diensten relevanter te maken. Door het gebruik van analytische cookies houden wij bij welke onderdelen van de website bekeken worden.

2. Afhandeling van de door u gevraagde informatie of publicaties;
Indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van onze producten dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven. Formulieren die wij hiervoor gebruiken zijn:

 • Contactverzoek;
 • Aanmelding nieuwsbrief.

3. Het uitvoeren van overeenkomsten
Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met opdrachtgevers, kopers, huurders, leveranciers, onderaannemers te kunnen uitvoeren. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend na goedkeuring van de opdrachtgevers in ons CRM-systeem om u te kunnen benaderen voor een vrijblijvende afspraak.

4. Voor marketingactiviteiten
Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van direct marketingactiviteiten uitsluitend na het verkrijgen van toestemming. Dit kunnen zijn oud- en bestaande klanten en relaties die via evenementen of campagnes opgedaan zijn. Onder deze activiteiten vallen bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief, een inspiratiemagazine of een klanttevredenheidsonderzoek. Hierbij zullen wij u telkens de mogelijkheid bieden om aan te geven dat uw gegevens niet langer voor direct marketing doeleinden mogen worden gebruikt.

Waarom maken we gebruik van cookies?

Op de website van DKG Keukens B.V. wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Cookies hebben twee functies. Aan de ene kant helpen ze de gebruiker bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en (taal-)voorkeuren te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die de websites die een gebruiker bezoekt, registreren en zo een inschatting kunnen maken van de interesses van die gebruiker. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker.

DKG Keukens B.V. gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

 • om het gebruik van onze websites te analyseren en/of te optimaliseren;
 • om meer op de gebruiker gerichte informatie op onze websites te plaatsen;
 • voor het doen van marketingactiviteiten omtrent DKG Keukens.

Hoe verwijdert u cookies?

Het gebruik van cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. U kunt altijd tussentijds cookies verwijderen. U bepaalt zelf of u cookies wilt accepteren. In de meeste gangbare webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. Stel in de browser in als u cookies wilt weigeren. Het uitzetten van onze cookies kan het gebruik van onze en andere sites beperken.

Ga naar de speciale pagina van Google voor het uitzetten van Google-cookies.

Ga naar de speciale pagina van youronlinechoices.nl om advertentievoorkeuren aan te geven.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

DKG Keukens B.V. verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

1. Uitvoeren van overeenkomsten
In het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers, kopers, huurders, onderaannemers en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van ontwikkeling, bouw, verhuur en service- en onderhoudscontracten.

2. Gerechtvaardigd belang
Het verzamelen en gebruik maken van bepaalde persoonsgegevens is nodig om invulling te geven aan bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering. Denk aan commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn of in verband met marktonderzoek om onze producten en dienstverlening te verbeteren. DKG Keukens B.V. heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden en daarvoor persoonsgegevens te verzamelen.

3.Toestemming van betrokkenen
DKG Keukens B.V. kan persoonsgegevens op grond van toestemming verwerken. Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij bijvoorbeeld toestemming aan de betrokkenen. Het staat u altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst of dienstverlening.

4. Voldoen aan wettelijke verplichting
DKG Keukens B.V. dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)
 • Telecommunicatiewet
 • Archiefwet
 • Fiscale Bewaarplicht,
 • Invorderingswet 1990,
 • Wet Arbeid Vreemdelingen
 • Wet op de Identificatieplicht,
 • Wet Deregulering en Beperking Arbeidsrelaties (DBA)
 • Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van u (laten) verwerken, onder vermelding van de doeleinden en rechtsgronden. We realiseren ons echter ook dat het onmogelijk is om dit volledig en in alle detail te doen. Mede vanwege het feit dat in de toekomst nog andere of niet voorziene doeleinden een rol kunnen spelen, waarbij persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Wij willen echter benadrukken dat we in dat soort gevallen nauwgezet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens zullen blijven omgaan.

Waarom is de juistheid van gegevens van belang?

Voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. Indien uw gegevens wijzigen, verzoeken wij u ons daarover te informeren.

Met wie deelt DKG Keukens B.V. uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval kunnen we gegevens verstrekken aan (niet uitputtend):

1. Eigen werknemers
We delen de gegevens met medewerkers waarbij het verwerkingsdoel in lijn ligt met de functie. Bijvoorbeeld: een medewerker neemt contact op met een klant om deze te ondersteunen in een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig.

2. Dealers
DKG Keukens B.V. maakt voor de verkoop en levering keukens gebruik van een dealernetwerk. Gegevens van geïnteresseerden worden, na toestemming, gedeeld met de dealer(s) in de regio waar de geïnteresseerde woonachtig is.

3. Leveranciers en onderaannemers die voor DKG Keukens B.V. werken
We werken samen met leveranciers en onderaannemers. Voor de uitvoering van hun activiteiten delen wij de benodigde gegevens. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen, geheimhouding en bevoegdheden. Deze liggen vast in (verwerkings)overeenkomsten. Voorbeelden zijn leveranciers van keukenapparatuur, installatiebedrijven, etc.

4. Overheidsinstellingen
In het geval dat er een wettelijke verplichting bestaat kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan overheidsinstellingen.

Hoe lang bewaart DKG Keukens B.V. uw persoonsgegevens?

DKG Keukens B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy statement genoemde doelen te bereiken.

 • De bewaartermijn van onze administratie is tien jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting en daarbij opgeteld onze garantieperiode. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 1 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.
 • Indien er op grond van de wet, andere regelgeving of vanwege gerechtvaardigde belangen een langere bewaartermijn van uw persoonsgegevens verplicht of aangewezen is, kunnen wij een langere bewaartermijn hanteren.

Hoe is de beveiliging van de persoonsgegevens geregeld?

DKG Keukens B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast heeft het door ons ingeschakelde ICT-bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico voor de rechten en vrijheden van personen afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact met ons op.

Hoe krijgt u inzage in uw persoonsgegevens en kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u wilt weten welke persoonsgegevens DKG Keukens B.V. van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek tot inzage indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen;
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken;
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar fg@dkggroep.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u benaderen voor de eenmalige verstrekking van aanvullende gegevens ter identificatie. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

U heeft een klacht, en dan?

Heeft u een klacht over de wijze waarop DKG Keukens B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, verzoeken we u om contact op te nemen via fg@dkggroep.nl

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Versie 1.1

Dit privacystatement is op 22 oktober 2018 voor het laatst bijgewerkt.